Japanese battleship Hyūga

Japanese battleship Hyūga