French battleship Bretagne

French battleship Bretagne